Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Σκοπός της πολιτικής προστασίας

Για την ORFIUM Music Rights Greece η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί δέσμευση. Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την ανάγκη προστασίας της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων σας και για το λόγο αυτό καταβάλλουμε διαρκή προσπάθεια πλήρους συμμόρφωσης με όλους τους κανόνες επεξεργασίας τους, σύμφωνα με τις επιταγές του ευρωπαϊκού και του ελληνικού δικαίου.

Η παρούσα πολιτική σας παρέχει κάθε απαραίτητη πληροφορία σχετικά με τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε, με το σκοπό και τη νομική βάση της επεξεργασίας, το χρονικό διάστημα για το οποίο αποθηκεύονται τα δεδομένα σας, τα δικαιώματα σας έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων σας και τον τρόπο άσκησης τους, τους όρους και τις προϋποθέσεις έγκυρης λήψης της συγκατάθεσης σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, τα έννομα συμφέροντα που επιχειρεί να διασφαλίσει η εταιρεία και την πολιτική cookies της εταιρείας.

Τήρηση των βασικών αρχών σύννομης επεξεργασίας

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων παρέχει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει η ORFIUM Music Rights Greece και αποσκοπεί στη συμμόρφωση της Εταιρείας με τις βασικές αρχές επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στο σεβασμό των δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων και στη διασφάλιση ότι τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα τα οποία έχει στην κατοχή της:

 • συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς,
 • υφίστανται επεξεργασία μόνο για τους σκοπούς, για τους οποίους έχουν συλλεχθεί ή/και για νομικούς και κανονιστικούς λόγους ή/ και για την προάσπιση του εννόμου συμφέροντος της εταιρείας,
 • είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στα ελάχιστα απαραίτητα για τους σκοπούς επεξεργασίας,
 • υπόκεινται σε νόμιμη επεξεργασία σύμφωνα με τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων,
 • είναι ακριβή και επικαιροποιούνται, όταν και όπως απαιτείται
 • δεν τηρούνται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που απαιτείται για το
  σκοπό της επεξεργασίας ή/ και για τη συμμόρφωση της εταιρείας με νομικές και
  κανονιστικές υποχρεώσεις,
 • Τυχόν διαβίβαση τους προς τρίτους λαμβάνει χώρα μόνο υπό την προϋπόθεση ότι
  εξασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας αυτών,
 • Διαφυλάσσονται με ασφάλεια ώστε να αποτρέπεται μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά τους.

Στο πλαίσιο της τήρησης των ως άνω βασικών αρχών επεξεργασίας, η ORFIUM Music Rights Greece έχει υιοθετήσει πληθώρα τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που επικαιροποιούνται και προσαρμόζονται σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες διεθνείς βέλτιστες πρακτικές ενώ εφαρμόζει εσωτερικές πολιτικές ασφαλείας. Παράλληλα, εκπαιδεύει κατάλληλα και αδιαλείπτως το ανθρώπινο δυναμικό της ως προς την τήρηση των ως άνω αρχών σύννομης επεξεργασίας και εφαρμόζει τεχνολογίες που διασφαλίζουν το απόρρητο της επικοινωνίας σας με την εταιρεία μας και την ασφάλεια των δεδομένων σας (π.χ. συνεργασία με διεθνώς αναγνωρισμένους πιστοποιημένους παρόχους φιλοξενίας, εξασφάλιση SSL certificates, κρυπτογράφηση δεδομένων).

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ORFIUM GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ORFIUM MUSIC RIGHTS GREECE», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καλλιρόης, αριθ. 103, με ΑΦΜ: 801380551 και Αρ. ΓΕ.ΜΗ: 155579901000, όπως νομίμως εκπροσωπείται, τηλ: 21 0922 8995, που δραστηριοποιείται ως Ανεξάρτητη Οντότητα Διαχείρισης (στο εξής: ΑΟΔ) του ν. 4481/2017 και της Οδηγίας 2014/26/ΕΕ με σκοπό τη διαχείριση και προστασία πνευματικών δικαιωμάτων επί μουσικών έργων εξ ονόματος περισσότερων του ενός δικαιούχων για το συλλογικό όφελος αυτών.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (νομικό πρόσωπο) είναι η εταιρεία «Advanced Quality Serviced Ltd.» που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο Αττικής , οδός Σαρανταπόρου 1Α & Τυρνάβου, 145 65, με τηλέφωνο 210 6216997 και email dpo@orfiummusicrights.gr.

Ορισμoί

«Προσωπικά Δεδομένα»: Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

«Ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.

«Επεξεργασία δεδομένων»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε
σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

«Κατάρτιση προφίλ»: οποιαδήποτε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνίσταται στη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών ενός φυσικού προσώπου, ιδίως για την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών που αφορούν την απόδοση στην εργασία, την οικονομική κατάσταση, την υγεία, τις προσωπικές προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα, την αξιοπιστία, τη συμπεριφορά, τη θέση ή τις μετακινήσεις του εν λόγω φυσικού προσώπου.

«Υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

«Εκτελών την επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό ενός υπευθύνου της επεξεργασίας.

«Αποδέκτης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι.

«Συγκατάθεση»: Του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

«Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα»: Η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

Προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να συλλέγονται από την ORFIUM Music Rights Greece
Λόγω της φύσης, των δραστηριοτήτων και του σκοπού της, η ORFIUM Music Rights Greece ενδέχεται να συλλέξει μια ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες δεδομένων:

 • Για το σκοπό της επικοινωνίας σας μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας ή/και της αποστολής του ενημερωτικού μας δελτίου, κατά την εγγραφή σας στην αντίστοιχη υπηρεσία: Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Κατά γενικό κανόνα, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο κατόπιν της ρητής σας συγκατάθεσης που παρέχεται με τη θετική σας ενέργεια κατά την επικοινωνία σας μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας που βρίσκεται στην ιστοσελίδας μας. Ωστόσο, σε δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις, η φύση και ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου επιβάλλουν την απόκλιση από τον ως άνω κανόνα: α) στην περίπτωση των δεδομένων που συλλέγονται μέσω της χρήσης cookies (για την περίπτωση αυτή μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά από την πολιτική cookies της ιστοσελίδας που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων), β) στην περίπτωση των δεδομένων που συλλέγονται αυτόματα κατά την πλοήγηση σας στην ιστοσελίδα μας και συγκεκριμένα της διεύθυνσης IP σας καθώς και της ημερομηνίας και της ακριβούς ημέρας και ώρας σύνδεσης σας στην ιστοσελίδα μας και διατηρούνται σε ειδικά αρχεία (log files ) με σκοπό τη διατήρηση της ασφάλειας των πληροφοριών από τυχαία γεγονότα ή κακόβουλες ενέργειες που δύνανται να επηρεάσουν τη διαθεσιμότητα, τη γνησιότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των αποθηκευμένων ή διαβιβαζόμενων δεδομένων αλλά και με σκοπό την υποστήριξη τυχόν νομικών αξιώσεων.
 • Για σκοπούς διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων μουσικών έργων, όπως ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία έργων, κλπ.
 • Προσωπικά δεδομένα και στοιχεία που αναφέρονται αμιγώς στην σχέση εργασίας με τον Οργανισμό μας, τα οποία περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας, άδειες, αξιολόγηση, μισθοδοσία και εν γένει οικονομικά στοιχεία καθώς και δεδομένα υγείας των ιδίων ή προσθέτων μελών, και τα οποία σχετίζονται με την συμμόρφωση της εταιρείας μας προς την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία.
 • Κατά την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας: Το είδος της συσκευής (υπολογιστή, tablet, κινητό) και τον τύπο του περιηγητή (browser) που χρησιμοποιείτε, τη διεύθυνση IP σας, τη γεωγραφική σας τοποθεσία και το λειτουργικό σύστημα της συσκευής σας, τη διάρκεια της περιήγησης σας και τη συχνότητα που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας.
 • Κατά την εγγραφή σας στον ιστότοπό μας για τις ανάγκες δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού: Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό ή/και κινητό).

Cookies

Για να διευκολύνουμε τη χρήση του ιστοτόπου μας, χρησιμοποιούμε «cookies». Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων/κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας ή της συσκευής σας από το πρόγραμμα περιήγησής σας και τα οποία είναι απαραίτητα για τη χρήση της ιστοσελίδας μας. Χρησιμοποιούμε cookies για να κατανοήσουμε καλύτερα πώς χρησιμοποιείται η ιστοσελίδα μας και να προσφέρουμε
καλύτερη πλοήγηση. Τα cookies που χρησιμοποιούμε δεν αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα ή προσωπικές πληροφορίες ικανές να οδηγήσουν σε ταυτοποίηση του προσώπου στο οποίο αφορούν και οι οποίες έχουν συλλεγεί με άλλο τρόπο. Εάν δεν επιθυμείτε την συλλογή πληροφοριών μέσω cookies, παρακαλούμε ρυθμίστε το πρόγραμμα περιήγησης διαδικτύου για να διαγράψετε όλα τα υφιστάμενα cookies από τον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, να μπλοκάρετε όλα τα cookies στο μέλλον και να λαμβάνετε προειδοποίηση προτού αποθηκευτεί ένα cookie. Περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας του προγράμματος περιήγησής σας (browser). Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση σχετικά με τη χρήση των cookies μπορείτε να συμβουλεύεστε σχετικά την πολιτική cookies της ιστοσελίδας μας.

Προσωπικά δεδομένα ανηλίκων

Προσωπικά δεδομένα παιδιών/ανηλίκων μπορεί να συλλέγονται στο πλαίσιο της εργασιακής σχέσης των εργαζομένων μας, ήτοι για την περιγραφή της οικογενειακής κατάστασης των εργαζομένων για θέματα αποδοχών, εργασιακών δικαιωμάτων κ.α. Τα προσωπικά δεδομένα των παιδιών/ανηλίκων υπόκεινται σε επεξεργασία από την εταιρεία με γνώμονα το μείζον συμφέρον τους, την προστασία της ιδιωτικότητάς τους και την ανάγκη για νόμιμη αντιπροσώπευσή τους.
Επίσης, η ιστοσελίδα της εταιρείας απευθύνεται σε πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους. Η Εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την διαπίστωση της ηλικίας των χρηστών και δεσμεύεται να μην προβαίνει σε συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ανήλικων προσώπων. Σε περίπτωση που κατά τη συλλογή των δεδομένων εξακριβωθεί ότι ο χρήστης είναι μικρότερης ηλικίας, η Εταιρεία δεν θα επεξεργαστεί τα προσωπικά του δεδομένα και θα διαγράφει άμεσα όλες τις σχετικές πληροφορίες τηρώντας μόνο τα απαραίτητα δεδομένα για τη θεμελίωση και την υποστήριξη νομικών αξιώσεών της ή της παροχής συγκατάθεσης από τους κηδεμόνες του ανηλίκου.

Σκοπός Επεξεργασίας και νομική βάση της επεξεργασίας

Η Εταιρεία ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες σας για τους ακόλουθους
σύννομους σκοπούς επεξεργασίας:
(α) Για να απαντήσουμε σε αιτήματα και ερωτήματά σας σχετικά με τις υπηρεσίες μας ή να επικοινωνήσουμε μαζί σας μετά από δική σας αίτηση μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας
(β) Την θεμελίωση οποιασδήποτε νόμιμης νομικής αξίωσης ή υπεράσπισης της Εταιρείας
έναντι προσπάθειας απάτης, ενδεχόμενης κυβερνοεπίθεσης ή άλλης παράνομης
δραστηριότητας.
(γ) Την ανάλυση επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μας με σκοπό τη βελτίωση της εμπειρίας περιήγησης σας
(δ) Για εσωτερικές μας λειτουργίες και ανάλυση όπως εσωτερική διαχείριση, πρόληψη
έναντι απάτης, χρήση από πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, τιμολόγησης, λογιστικής, χρέωσης, διαχείριση συμβατικής ή προσυμβατικής σχέσης όπως παροχή υπηρεσιών, εκτέλεση έργων, εισπράξεις, πληρωμές, λογιστικοί έλεγχοι, λειτουργική και μηχανογραφική εξυπηρέτηση, εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων κ.λπ.
(ε) Στοιχεία που μας δίνετε κατά την σύναψη, εξέλιξη και λύση της μεταξύ μας συμβατικής / εργασιακής σχέσης.
(στ) Διασφάλιση της συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις υποχρεώσεις εκ του νόμου
(φορολογικές, ασφαλιστικές, τελωνειακές, λογιστικές, κλπ.), πρόληψη οικονομικών
εγκλημάτων καθώς και την διασφάλιση των υπέρτερων έννομων συμφερόντων της όπως η διαβίβαση δεδομένων σε δικηγορικές εταιρείες ή αρμόδιες αρχές.

Νομική Βάση Επεξεργασίας

Η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των παραπάνω υποκειμένων, βασίζεται στα:

 • Άρθρο 6 παρ. 1 περ. β΄ ΓΚΠΔ: Επεξεργασία απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης, στην οποία τα υποκείμενα είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτησή των υποκειμένων πριν από την σύναψη της σύμβασης. Η βάση αυτή αποτελεί τη νόμιμη βάση επεξεργασίας όσον αφορά στην επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κυρίως των πελατών, συνεργατών και των εργαζομένων της εταιρείας μας, με τους οποίους υπάρχει συμβατική σχέση, στο πλαίσιο επίτευξης των ανωτέρω σκοπών.
 • Άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ΄ ΓΚΠΔ: η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την συμμόρφωσή μας με έννομη υποχρέωσή μας, όπως αυτή προκύπτει από το Ενωσιακό ή Εθνικό Δίκαιο. Στην βάση αυτή στηριζόμαστε για να τηρήσουμε κυρίως τις εκ του νόμου προβλεπόμενες υποχρεώσεις μας, ως εργοδότη, την πληρωμή των εργαζομένων και συνεργατών μας, την διατήρηση ιατρικών αρχείων των εργαζομένων, την αναγγελία της πρόσληψής των εργαζομένων στους αρμόδιους φορείς (Εργάνη, Επιθεώρηση Εργασίας, κ.λπ.) κ.α.
 • Άρθρο 6 παρ. 1 περ. α΄ ΓΚΠΔ: το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα του για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς. Στη βάση αυτή στηριζόμαστε κατ’ εξαίρεση για δραστηριότητες που δεν δύναται η επεξεργασία των δεδομένων να στηριχθεί σε διαφορετική νόμιμη βάση (λ.χ. επεξεργασία των δεδομένων σας για υλοποίηση των αιτημάτων σας κ.α.).
 • Άρθρο 9 παρ. 2 περ. η΄ ΓΚΠΔ: η επεξεργασία των ειδικής κατηγορίας προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για σκοπούς προληπτικής ή επαγγελματικής ιατρικής, εκτίμησης της ικανότητας προς εργασία του εργαζομένου, ιατρικής διάγνωσης, παροχής υγειονομικής ή κοινωνικής περίθαλψης ή θεραπείας ή διαχείρισης υγειονομικών και κοινωνικών συστημάτων και υπηρεσιών βάσει του ενωσιακού δικαίου ή του δικαίου κράτους μέλους ή δυνάμει σύμβασης με επαγγελματία του τομέα της υγείας. Η εν λόγω νόμιμη βάση βρίσκει εφαρμογή για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα στα πλαίσια της μεταξύ μας εργασιακής σχέσης.
 • Άρθρο 9 παρ. 2 περ. στ΄ ΓΚΠΔ: η επεξεργασία των ειδικής κατηγορίας προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή όταν τα δικαστήρια ενεργούν υπό τη δικαιοδοτική τους ιδιότητα. Η εν λόγω νόμιμη βάση βρίσκει εφαρμογή για την επεξεργασία των δεδομένων σας λ.χ. σε περιπτώσεις που θα προκύψουν για την εταιρεία υποθέσεις αστικής, διοικητικής ή ποινικής φύσεως.
 • Άρθρο 9 παρ. 2 περ. β΄ ΓΚΠΔ: η επεξεργασία των ειδικής κατηγορίας προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των υποχρεώσεων και την άσκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων του υπευθύνου επεξεργασίας ή του υποκειμένου των δεδομένων στον τομέα του εργατικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας. Η εν λόγω νόμιμη βάση βρίσκει εφαρμογή για την επεξεργασία των δεδομένων σας στα πλαίσια της μεταξύ μας εργασιακής σχέσης.

Κατάρτιση Προφίλ

Η εταιρεία μας δεν χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα για τη δημιουργία προφίλ.

Χρόνος διατήρησης των δεδομένων

Τα δεδομένα που παρέχονται από εσάς θα τηρούνται από εμάς μόνο για όσο χρονικό
διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού επεξεργασίας και σε συμμόρφωση με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.

Σε ποιους διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Κατά κανόνα, δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, με εξαίρεση αυτούς με τους οποίους συνεργαζόμαστε και που είναι απαραίτητοι ή διευκολύνουν την
παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία, δηλαδή άλλη από το σκοπό της διαβίβασης σύμφωνα με τα παραπάνω. Η εταιρεία μας συνεργάζεται με τρίτους παρόχους υπηρεσιών (λ.χ. εταιρείες υποστήριξης των υπολογιστικών συστημάτων, εταιρείες παροχής υπηρεσιών cloud, πάροχοι συμβουλευτικών υπηρεσιών κ.α.), οι οποίοι ενδέχεται να επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό μας. Επισημαίνουμε, ότι οι ως άνω συνεργάτες έχουν προηγουμένως δεσμευθεί με υπογραφή των προβλεπομένων από τον ΓΚΠΔ συμβάσεων για τις σχετικές υποχρεώσεις τους σε ό,τι αφορά λ.χ. την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για καθορισμένους και νόμιμους σκοπούς και την μη υποβολή των δεδομένων σε επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς, την τήρηση εμπιστευτικότητας και την εν γένει συμμόρφωση προς τον Κανονισμό.
Σε περίπτωση που είναι απαραίτητη η διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτη χώρα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), θα διασφαλίζουμε πάντοτε ότι παρέχεται επαρκές επίπεδο προστασίας για την επεξεργασία τους, δεσμεύοντας συμβατικά τον αντισυμβαλλόμενό μας ή τον συνεργάτη μας στον οποίο κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση τις εγκεκριμένες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες (για τις οποίες μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες εδώ (https://www.dpa.gr/index.php/el/enimerwtiko/thematikes_enotites/diavivaseis_ee/simvat
ikes_ritres), ώστε να εξασφαλίζεται το ίδιο επίπεδο προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, με αυτό που παρέχεται στην Ελλάδα.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με τα δεδομένα σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;

Με βάση τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), ως «υποκείμενο επεξεργασίας» έχετε ορισμένα δικαιώματα σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων σας από την ORFIUM Music Rights Greece. Συγκεκριμένα, έχετε το:

 • Δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή να πληροφορηθείτε εάν επεξεργαζόμαστε δεδομένα και, αν ναι ποια είναι αυτά, για ποιους σκοπούς τα επεξεργαζόμαστε και ποιοι είναι οι αποδέκτες τους.
 • Δικαίωμα διόρθωσης, δηλαδή να αιτηθείτε τη διόρθωση ανακριβών στοιχείων σας.
 • Δικαίωμα διαγραφής, δηλαδή να αιτηθείτε τη διαγραφή των δεδομένων σας. Επισημαίνουμε ότι βάσει του άρθρου 17 παρ. 3 του ΓΚΠΔ, το δικαίωμα διαγραφής δεν έχει εφαρμογή στο βαθμό που η επεξεργασία είναι απαραίτητη: για την τήρηση νομικής υποχρέωσης της εταιρείας μας ή για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δηλαδή να αιτηθείτε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας,
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας που γίνεται με βάση το έννομο συμφέρον μας, εκτός αν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, δηλαδή να ζητήσετε τα δεδομένα που μας έχετε παρέχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να διαβιβασθούν τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

  Επίσης, σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραβίαση δεδομένων (data breach) που δύναται να θέσει σε σημαντικό κίνδυνο τα δικαιώματα σας και εφόσον αυτή δεν εμπίπτει σε μία από τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων,υποχρεούμαστε να σας ενημερώσουμε χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Σε περίπτωση που δώσατε την συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία συγκεκριμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Εταιρεία, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή, με μελλοντική ισχύ. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προτού αυτή ανακληθεί. Σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσης, η Εταιρεία δύναται να
επεξεργάζεται περαιτέρω τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, μόνο σε περιπτώσεις που υφίσταται άλλος νόμιμος λόγος για την επεξεργασία.

Προς το σκοπό της εξασφάλισης της άσκησης των εκ μέρους σας δικαιωμάτων η Εταιρεία επιφυλάσσεται να ζητήσει την παροχή πρόσθετων πληροφοριών που απαιτούνται προς επιβεβαίωση της ταυτότητας σας πριν την άσκηση των δικαιωμάτων σας. Υποχρεούμαστε να ανταποκριθούμε στο σχετικό με την άσκηση των δικαιωμάτων σας αίτημα το αργότερο εντός ενός μηνός από την επιβεβαιωμένη υποβολή του. Στην περίπτωση που το αίτημα σας είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο ή/και ο αριθμός των εκκρεμών προς επεξεργασία αιτημάτων είναι ιδιαίτερα μεγάλος, η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί κατά δύο επιπλέον μήνες. Φυσικά, στην περίπτωση αυτή θα ενημερωθείτε σχετικά εντός μηνός από την υποβολή του αιτήματος σας και για τις αιτίες που αναμένεται να οδηγήσουν στη μικρή καθυστέρηση της ικανοποίησής του. Ωστόσο, εάν το αίτημα σας είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό ή υποβάλλεται αδικαιολόγητα κατ’ επανάληψη, η Εταιρεία δύναται βάσει της σχετικής νομοθεσίας είτε να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους είτε να αρνηθεί να ικανοποιήσει περαιτέρω αίτημά σας.
Εάν πάντως θεωρείτε, ότι παραβιάζεται κάποιο δικαίωμά σας ή έννομη υποχρέωση της
εταιρείας μας αναφορικά με την προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και αφού έχετε προηγουμένως απευθυνθεί στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) μας για το σχετικό ζήτημα, έχετε δηλαδή ασκήσει προς τον Οργανισμό τα δικαιώματά σας και είτε δεν λάβατε απάντηση στις παραπάνω προθεσμίες, είτε κρίνετε ότι η απάντηση που λάβατε από την εταιρεία μας δεν είναι ικανοποιητική και το ζήτημά σας δεν έχει επιλυθεί, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, TK 115 23, Αθήνα, email: complaints@dpa.gr, φαξ 2106475628.

Επικοινωνία με την ORFIUM Music Rights Greece

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση της έδρας μας, οδός Καλλιρόης, αριθ. 103, στο τηλ: 30 210 2241950 ή στο email info@orfiummusicrights.gr.

Επικαιροποίηση της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η αποτελεσματικότητα της πολιτικής αυτής αξιολογείται τουλάχιστον σε ετήσια βάση για προσαρμογή σε νομοθετικές τροποποιήσεις, σε τυχόν αλλαγές στις δραστηριότητες και λειτουργίες της εταιρείας και για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων. Κάθε αλλαγή θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα μας με ταυτόχρονη αναθεώρηση της ημερομηνίας τελευταίας ενημέρωσης στο επάνω μέρος αυτής της Δήλωσης – Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.