Όροι Χρήσης

Στόχος μας η αλλαγή στο τοπίο της Εκπροσώπησης, της Προστασίας και της Αδειοδότησης των Πνευματικών Δικαιωμάτων.


Ημερομηνία έναρξης της υπηρεσίας: Ιανουάριος 2022

Όροι Χρήσης ιστοσελίδας ORFIUM Music Rights Greece

H ιστοσελίδα www.orfiummusicrights.gr (στο εξής: η ιστοσελίδα) είναι η επίσημη ιστοσελίδα της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ORFIUM GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο ««ORFIUM MUSIC RIGHTS GREECE» (στο εξής: η εταιρεία), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός  Καλλιρόης, αριθ. 103, με ΑΦΜ: 801380551 και Αρ. ΓΕ.ΜΗ: 155579901000, όπως νομίμως εκπροσωπείται,  που δραστηριοποιείται ως Ανεξάρτητη Οντότητα Διαχείρισης (στο εξής: ΑΟΔ) του ν. 4481/2017 και της Οδηγίας 2014/26/ΕΕ με σκοπό τη διαχείριση και προστασία πνευματικών δικαιωμάτων επί μουσικών έργων εξ ονόματος περισσότερων του ενός δικαιούχων για το συλλογικό όφελος αυτών.  Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην Αθήνα,  (Οδός Καλλιρόης, αριθμ. 103,  Τ.Κ. 117 45, τηλ. 21 0922 8995-και email: info@orfiummusicrights.gr).


Γενικοί Όροι

 
Η χρήση της ηλεκτρονικής σελίδας και των υπηρεσιών που παρέχονται στην ιστοσελίδα της εταιρείας από τον επισκέπτη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρακάτω όρων χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου που φιλοξενείται στην ως άνω ιστοσελίδα. Προς το σκοπό αυτό, ο επισκέπτης της ιστοσελίδας αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας και στην περίπτωση που δεν τους αποδέχεται, οφείλει να απόσχει από κάθε χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Για κάθε νέα μετά την πρώτη χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας η εταιρεία καλεί τον επισκέπτη να ελέγχει εκ νέου το περιεχόμενο των όρων χρήσης για ενδεχόμενες τροποποιήσεις. Η εξακολούθηση της χρήσης της ιστοσελίδας έπειτα από μια ενδεχόμενη κατά τα ανωτέρω τροποποίηση των όρων χρήσης υποδηλώνει την ανεπιφύλακτη, εκ μέρους του επισκέπτη, αποδοχή των τυχόν τροποποιημένων σε σχέση με το αρχικό τους περιεχόμενο, όρων χρήσης. Σε περίπτωση μη εφαρμογής κάποιου όρου, οι λοιποί παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή. Αναπόσπαστο μέρος των όρων χρήσης αποτελούν η πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι διαθέσιμη εδώ καθώς και η πολιτική cookies που είναι διαθέσιμη εδώ


Διανοητική Ιδιοκτησία

Η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος, το σήμα, οι εικόνες, τα γραφικά, τα διακριτικά γνωρίσματα, τα κείμενα και οτιδήποτε άλλο περιέχεται στην παρούσα ιστοσελίδα αποτελούν προϊόντα Διανοητικής Ιδιοκτησίας της εταιρείας. Σήματα, ονόματα, ή άλλα δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας τρίτων μερών, που ενδεχομένως εκτίθενται στην ιστοσελίδα προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ο επισκέπτης οφείλει να συμμορφώνεται προς της νομοθεσία αυτή. Απαγορεύεται στον χρήστη η αντιγραφή, αναπαραγωγή, διάδοση, διάθεση, μετάδοση ή η με οιονδήποτε τρόπο χρήση αυτών, πέραν των όσων ρητώς ορίζονται στην ιστοσελίδα. Η ανωτέρω απαγόρευση δεν καταλαμβάνει οποιαδήποτε προσωρινή αυτοματοποιημένη αναπαραγωγή, που διενεργείται κατά την περιήγηση του χρήστη στην ιστοσελίδα, ή αντίγραφα και ενσωματώσεις των ως άνω άυλων δικαιωμάτων που αποστέλλονται ή επισυνάπτονται από την εταιρεία προς το χρήστη κατά την μεταξύ τους επικοινωνία κατόπιν της υποβολής αιτήματος επικοινωνίας από τον τελευταίο μέσω της σχετικής φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας, υπό την προϋπόθεση ότι ο χρήστης δεν αναπαράγει, δε διανέμει, δεν παρουσιάζει δημόσια ούτε με άλλον τρόπο χρησιμοποιεί αυτά, ούτε τα τροποποιεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο και διατηρεί πάντοτε αναλλοίωτες τις επισημειώσεις (disclaimers) που αφορούν τα ως άνω δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας της εταιρείας. 


Υπερσύνδεσμοι σε ιστοσελίδες τρίτων μερών

H ιστοσελίδα της εταιρείας ενδέχεται να περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους προς ιστοσελίδες και εφαρμογές τρίτων. Η ενεργοποίηση των συνδέσμων αυτών εκ μέρους του επισκέπτη και η περιήγηση του σε διαδικτυακό περιβάλλον εκτός της σφαίρας επιρροής και ελέγχου της ιστοσελίδας ενδέχεται να επιτρέπει σε τρίτα μέρη τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων του επισκέπτη. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, την ακρίβεια, τη λειτουργία των ως άνω ιστοσελίδων και δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα προσφορών τρίτων στις ιστοσελίδες αυτές ούτε φέρει ευθύνη για τις δηλώσεις απορρήτου τους και την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιούνται από τους διαχειριστές αυτών. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης εγκαταλείψει την ιστοσελίδα μας, η ORFIUM Music Rights, Greece συνιστά στον επισκέπτη να αναγνώσει τη δήλωση απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων οποιασδήποτε ιστοσελίδας επισκέπτεται. Η συμπερίληψη υπερσυνδέσμων προς ιστοσελίδες και εφαρμογές τρίτων στην ιστοσελίδα έχει αποκλειστικό σκοπό τη βελτίωση της πλοήγησης του επισκέπτη στην ιστοσελίδα μέσω της εξασφάλισης της διαλειτουργικότητας της ιστοσελίδας με τις λοιπές ιστοσελίδες του διαδικτύου.


Περιορισμός ευθύνης

Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για οιουδήποτε τύπου ζημία τυχόν υποστεί χρήστης της παρούσας ιστοσελίδας ή και τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση της ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτήν ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτής. Ο ιστοσελίδα παρέχεται «ως έχει», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από το χρήστη.  Δεν παρέχεται καμία εγγύηση από την εταιρεία ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα αυτής θα παρέχονται χωρίς διακοπές και σφάλματα ή ότι τα όποια σφάλματα θα αποκαθίστανται. Σε καμία περίπτωση δεν υπάρχουν εγγυήσεις εκ μέρους του εταιρείας για την ορθότητα, την πληρότητα και τη διαθεσιμότητα του περιεχόμενου των σελίδων και των υπηρεσιών. Η εταιρεία καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια ώστε η περιήγηση στην ιστοσελίδα να γίνεται με ασφάλεια για τον χρήστη. Ακόμη, ουδεμία εγγύηση υπάρχει από την πλευρά της Εταιρείας πως οποιαδήποτε άλλη συνδεόμενη ιστοσελίδα ή πως οι διακομιστές μέσω των οποίων αυτή γίνεται διαθέσιμη, σας παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλο επιβλαβές ή επιζήμιο περιεχόμενο. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να προβληθεί καμία αξίωση οικονομικής ή άλλη φύσεως για επανόρθωση ζημιάς που προέκυψε από τους ανωτέρω λόγους, ενώ το κόστος βαραίνει σε κάθε περίπτωση αποκλειστικά τον ίδιο τον χρήστη.  


Υποχρεώσεις χρηστών

Οι χρήστες υποχρεούνται να κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση της ιστοσελίδας συμμορφούμενοι προς τη νομοθεσία που αφορά τη μετάδοση δεδομένων και πληροφοριών στην Ελλάδα και από την Ελλάδα προς Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες. Ο εκάστοτε χρήστης της ιστοσελίδας υποχρεούται να μην την χρησιμοποιεί για πράξεις που ενδέχεται να οδηγήσουν στην άσκηση ποινικής δίωξης ή την εκκίνηση οιασδήποτε αστικής ή διοικητικής φύσεως διαδικασίας κατά της Εταιρείας,  για πράξεις που συνιστούν ποινικό ή αστικό αδίκημα ή διοικητική παράβαση, καθώς και για πράξεις που ενδέχεται να προσβάλλουν οποιοδήποτε δικαίωμα ή άλλο έννομο αγαθό της εταιρείας ή τρίτου.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τρίτος εγείρει νομικές αξιώσεις κατά της εταιρείας για προσβολή οποιουδήποτε δικαιώματος ή εννόμου αγαθού του, η εταιρεία δύναται να στραφεί αναγωγικά κατά του χρήστη αυτού και επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να απαιτήσει αποζημίωση από τον χρήστη για παραβίαση των όρων χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας.  Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι χρήστες της ιστοσελίδας αναλαμβάνουν την υποχρέωση να: 

  • Μην μεταδώσουν ή αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που: i ) παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων (π.χ πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας), ii ) προσβάλει την προσωπικότητα τρίτων (πχ συκοφαντικό, ρατσιστικό) iii ) έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, iv ) παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων.
  • Να μην παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας, να μην ζημιώσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη της εταιρείας ή τρίτων.
  • Να μην θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου της εταιρείας και των άλλων χρηστών αυτής
  • Nα μην εμποδίσουν οποιονδήποτε χρήστη να έχει πρόσβαση στην ιστοσελίδα 
  • Να μην εγκαταστήσουν και προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να μην εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις που αφορούν ή εμπλέκουν την εταιρεία χωρίς την έγγραφη συναίνεση της

Να μην εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ψηφιακούς ιούς (π.χ. malware, ransomware) ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους χρήστες να χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα.


Προσωπικά δεδομένα και πολιτική cookies

Ο χρήστης της ιστοσελίδας καλείται να διαβάζει επιμελώς την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της ιστοσελίδας καθώς και την πολιτική cookies που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων χρήσης και σε περίπτωση που δεν τις αποδέχεται να απόσχει από την περαιτέρω χρήση της ιστοσελίδας. 


Ενημερωτικός σκοπός της ιστοσελίδας

Ο ιστοσελίδα της Εταιρείας αποσκοπεί στην ενημέρωση των χρηστών για τις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί μουσικών έργων. Οι χρήστες δύναται να επικοινωνούν με την εταιρεία για την αναλυτικότερη ενημέρωση τους σε σχέση με τους όρους και τις προϋποθέσεις των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας που διατίθεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Η ενημέρωση των χρηστών σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις των παρεχόμενων υπηρεσιών δεν συνιστά προτροπή ή πρόταση σύναψης σύμβασης με την εταιρεία και η παροχή της δυνατότητας επικοινωνίας των χρηστών με την εταιρεία μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας δεν συνιστά πρόσκληση του χρήστη προς υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης. 


Αποστολή email επιβεβαίωσης προς το χρήστη

Προς επιβεβαίωση της παραλαβής του ηλεκτρονικού μηνύματος επικοινωνίας που αποστέλλει ο χρήστης προς την εταιρεία διαμέσου της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας, η εταιρεία δύναται να αποστέλλει προς τον χρήστη σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομίου (email). Με την αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης, ο χρήστης αποδέχεται και εγκρίνει ως επιθυμητή την αποστολή του ως άνω επιβεβαιωτικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείο (email) από την εταιρεία και αναγνωρίζει ότι η αποστολή του δεν συνιστά μη ζητηθείσα επικοινωνία του Άρθρου 11  του ν. 3471/2006. Η εταιρεία δεσμεύεται να μην προβεί σε χρησιµοποίηση αυτόµατων συστηµάτων κλήσης, ιδίως µε χρήση συσκευών τηλεοµοιοτυπίας (φαξ) ή ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, και γενικότερα να μην πραγματοποιήσει μη ζητηθείσες επικοινωνίες µε οποιοδήποτε µέσο ηλεκτρονικής επικοινωνίας χωρίς ανθρώπινη παρέµβαση, για σκοπούς απευθείας εµπορικής προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών και για κάθε είδους διαφηµιστικούς σκοπούς, χωρίς την ρητή συγκατάθεση του χρήστη.


Αποστολή newsletter

Η εταιρεία δύναται να χρησιμοποιεί τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη για να του αποστέλλει ενημερωτικό e-Newsletter για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της και για ενδιαφέρουσες ειδήσεις από το χώρο της μουσικής, του πολιτισμού, της πνευματικής ιδιοκτησίας και της συλλογικής διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων. Κατά την εγγραφή του στο e-Νewsletter, ο χρήστης λαμβάνει ένα μήνυμα επιβεβαίωσης και στη συνέχεια θα μπορεί λαμβάνει τα ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία και τις ενημερώσεις της εταιρείας. Σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι η αποστολή του e-Newsletter και νομική βάση για την επεξεργασία αυτή είναι η συγκατάθεσή του χρήστη σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 α) του ΓΚΠΔ (βλ. σχετικά την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της εταιρεία εδώ).

Ο χρήστης δύναται κατά την οικειοθελή επικοινωνία του με την εταιρεία μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας ή συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής του στο newsletter της εταιρείας, να αποστέλλει προς τούτο τα στοιχεία ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου προς την εταιρεία. Με την αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης, ο χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι τα στοιχεία επαφής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλει προς την εταιρεία με τον ανωτέρω τρόπο αποκτώνται νομίμως από αυτήν, στο πλαίσιο της ανωτέρω οικειοθελούς επικοινωνίας και μπορούν να χρησιμοποιούνται για την απευθείας προώθηση των υπηρεσιών της εταιρείας ακόμη και χωρίς την εκ των προτέρων τη συγκατάθεσή του, υπό την προϋπόθεση ότι του παρέχεται κατά τρόπο σαφή και ευδιάκριτο η δυνατότητα να αντιτάσσεται, με εύκολο τρόπο και δωρεάν, στη συλλογή και χρησιμοποίηση των ηλεκτρονικών του στοιχείων, και αυτό σε κάθε μήνυμα σε περίπτωση που ο χρήστης αρχικά δεν είχε διαφωνήσει σε αυτή τη χρήση.


Διαχείριση παραπόνων 

Για οποιοδήποτε ζήτημα τυχόν ανακύψει σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας ο χρήστης μπορεί να επικοινωνεί με την εταιρεία κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες στα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας, για την άμεση διευθέτηση αυτού. 


Εφαρμοστέο δίκαιο και αρμόδια δικαστήρια

Για κάθε διαφορά που απορρέει από τη χρήση της ιστοσελίδας της εταιρείας και των μέσω αυτής παρεχομένων υπηρεσιών, εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια τα δικαστήρια των Αθηνών.